Ászf

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Szolgáltató

A edenfashion.hu online áruházat Balázs Ágnes vállalkozó üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”)
A szolgáltató székhelye: Balázs Ágnes e.v. Budapest 1138, jakab józsef utca 17/E , 3/303 

A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges a edenfashion.hu internetes áruházban. Telefonon, levélben, e-mailben a szolgáltató rendeléseket nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatást a szolgáltató minden esetben elektronikus úton küldi, amennyiben a felhasználó nem kap 48 órán belül automatikus visszaigazolást, úgy a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttsége alól, ahogy a jogszabály is kimondja. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége személyes adatai megadására, és annak módosítására is. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra kerül és utólag is hozzáférhető, visszakereshető. A megkötött szerződést a Szolgáltató iktatja. A szerződéskötés lehetséges nyelve kizárólag a magyar. A szerződés írásban foglaltnak minősül.

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, úgy a szolgáltató köteles a vevőt haladéktalanul tájékoztatni, és esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket a vevő részére visszautalni, a tájékoztatást követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül . Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 munkanapig  gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül (a nyolcadik munkanapon is).

Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. csomagon lévő csomagkísérő okmánnyal bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

A terméket saját költségén küldheti vissza Balázs Ágnes e.v. Budapest 1138, jakab józsef utca 17/E , 3/303 és haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Egyéb rendelkezések

A szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor és a rendelés leadása közben a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, panaszt tehet az alábbi elérhetőségeken a info@edenfashion.hu e-mail címen, valamint a szolgáltató telephelyén működő ügyfélszolgálaton a (+36 30 713 2123) számon.

Hirdetmény

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyletekben. 2013-07-01.-től a 300.000.-Ft-ot elérő készpénzes ügyleteknél is kötelező az adatrögzítés.Ennek megfelelően webshopunk előzetes értesítés után felveheti Önnel a személyes kapcsolatot!

Köszönjük:
Balázs Ágnes egyéni vállalkozó

Webvásárlás

Az EdenFashion internetes webáruházban a felhasználónak kötelessége a regisztráció során az adatlapot a valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni. A hamis vagy nem megfelelő adatokkal készült regisztrációkat töröljük. A regisztrációval a felhasználó elfogadja az Ezüstnekem általános üzleti szabályzatát és a polgári jog, szerződésekre vonatkozó általános feltételeit, amely tökéletesen alkalmazható az elektronikus kereskedelmi kapcsolatok során létrejött szerződésekre. Szigorúan az ügylet természetét vizsgálva, tulajdonképpen távollevők közötti kereskedelmi szerződések jönnek létre a felek között.

Az elektronikus vásárlás a edenfashion.hu webcímen történik. Az oldal üzemeltetője Balázs Ágnes egyéni vállalkozó kizárólag készleten lévő termékeket kínál értékesítésre, ezért megrendeléseket nem tud elfogadni. A készleten lévő és kilistázott áruk mellett minden információt feltüntet és közli a termékek árait melyek a 0% ÁFÁ-t tartalmazzák.

Hogyan tud vásárolni?

Tegye a megvásárolni kívánt tételeket a kosarába, majd kattintson a “megrendelés” gombra. Házhoz szállítás esetén töltse ki, illetve ellenőrizze a szállítási címet az “szállítási cím” menüpontban. Először töltse ki a “megrendelő adatai” menüpontot. Majd válasszon szállítási lehetőségeink közül. Ha számlát szeretne, vagy a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, azt is itt kell jeleznie illetve megadnia a “számlázási cím” menüpontban. Az utolsó lapon összegezzük az Ön által választott termékeket, a fizetendő végösszeget, valamint az szállítási és fizetési módot. A “rendelés rögzítése” gombbal fejezheti be, adhatja le rendelését. Megrendelésének alakulását figyelemmel kísérheti oldalunkon a “rendeléseim” menüpontban. Megrendeléséről rendszerünk 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ahogy a jogszabály is kimondja.

Adatbeviteli hibák javítása

A vásárlás folyamán a megadott adatokat végig módosítani tudja a vissza, vagy törlés gombbal. A kiválasztott, kosárba tett áru fajtáját mennyiségét változtatni, vagy törölni tudja. Ha a megrendelését hibásan adta le, javításra akkor is van lehetőség: küldjön egy emailt, vagy vegye fel a Vevőszolgálatunkkal a kapcsolatot telefonon.

Jótállás jog

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Cipőre nézve a kereskedőnek nem kell kötelező jelleggel (jogszabályi kötelezettség alapján) jótállást vállalnia. Ettől függetlenül azonban a kereskedő jótállást vállalhat az adott termékre nézve, melynek feltételeit szabadon állapíthatja meg. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az ilyen módon tett kötelezettségvállalás nem érintheti a fogyasztó törvényből eredő alapuló (így különösen a szavatosságon alapuló) jogainak érvényesítését.

Amennyiben Ön hibás terméket kap, úgy a cserét követően a termék jótállási ideje újraindul.

Szavatossági jog

Fogyasztói szerződés esetén a vásárló a termék átadásától (vásárlásától) számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, aminek menetét a 49/2003 GKM rendelet mondja ki.

A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadók, különösen a 305 § – 311/A § rendelkezések. A 305. § szerint az olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

Ptk. 306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult

a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Ptk. 306/A. § A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ptk. 307. § (1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekintetni.

Ptk. 308. § (3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

(4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

Ptk. 308/A. § (1) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) Fogyasztói szerződésben az (1) bekezdésben megállapított hároméves határidőnél rövidebb határidő kikötése semmis.

Ptk. 308/B. § A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Ptk. 310. § Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.

Elállási jog

Amennyiben élni szeretne elállási jogával kérjük azt ügyfélszolgálatunknak jelezze.

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az átvételtől számított 14 munkanapon belül. Írásbeli lemondás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Futáros kiszállítás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a EdenFashion címére: Balázs Ágnes e.v. Budapest 1138, jakab józsef utca 17/E , 3/303, és a megérkezésétől számított haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vevőt csak a visszaküldés költsége terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Személyes átvétel esetén a már átvehető terméket az átvevőhellyel vagy ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba lépve mondhatja le. Átvétel után 14 munkanapon belül  blokkal vagy számlával az átvétel helyszínén állhat el vásárlási szándékától. Személyes átvétel esetén a hibás termék cseréje is az átvevőhelyen történik.

Az átvétel módja nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot ezekben az esetekben:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Szállítási feltételek

A kosárba kiválasztott áruk kifizetése és szállítása az Ön által személyre szabott feltételek szerint történhet.

A fizetés történhet átutalással, bankfiókban történő befizetéssel (ez gyors és a pénz azonnal megjelenik a számlánkon).

A megrendelést követően Ön kapni fog egy tájékoztató emailt, amiben értesítjük, hogy csomagja szállításra került. A futár telefonon egyeztethet a szállítás előtt, ezért kérjük fokozottan figyelje hívásait.

Kérjük olyan telefonszámot és címet adjon meg, ahol napközben elérhető!

Személyes átvétel

A EdenFashion webáruházban megvásárolt termékeket lehetőség van átvenni személyesen cégünk telephelyén. A webáruházban a kosárba helyezés és megvásárlás után Ön visszaigazoló emailt kap. Személyes átvételnél lehetőség van a kiválasztott termék módosítására. A rendelés leadása után KÉT órával átvehető! (a nyitvatartási időn belül) előre utalás után.

A megrendelt termékeket a megrendeléstől számított 5 napig tároljuk, ezt követően a rendelés automatikusan törlésre kerül!

Bármilyen kérdés vagy bizonytalanság esetén a legjobb vásárlás előtt kérdezni.

E-mail: info@edenfashion.hu
Telefonszám : +36 30 713 2123

Normál szállítás

Egyéb esetben a vásárolni kívánt termék és a szállítás módjának kiválasztása után a kapott végösszeget a számlánkra kell utalni,  vagy a bankfiókban befizetni (ez esetben plusz 300.- forint kezelési költséget számítunk fel), illetve rózsaszín csekken címünkre postázni, amint az összeg a megjegyzésben a felhasználó nevével (és csak a felhasználónévvel) a számlánkon megjelenik a szállítást 2 munkanapos határidővel tudjuk biztosítani. Minden küldeményt értékbiztosítással adunk fel, ami kicsit drágítja a szállítást, de a csomag biztonsága közös érdekünk.

A szállítás díja: 1380 Ft / csomag DPD-vel küldve. A szállítás határideje a csomagfeladástól számított 2 munkanap a vásárlás napján 14 óráig leadott vagy kifizetett megrendeléseknél.

1700 Ft/csomga Posta futárral házhoz

Bármilyen kérdés vagy bizonytalanság esetén a legjobb vásárlás előtt kérdezni.

E-mail: info@edenfashion.hu
Telefonszám : +36 30 713 2123

Utánvétes szállítás

Megértésüket köszönjük!

A szállítás közvetített szolgáltatás ezért a szállításkor adódó esetleges problémákért Balázs Ágnes egyéni vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

Budapest, 2015. június 10

Szép napot!

Balázs Ágnes e.v. Budapest 1138, jakab józsef utca 17/E , 3/303 egyéni vállalkozó Szavatosság

Szavatosság

Minőségi kifogás esetén a Vásárló szavatossági igénnyel élhet. A szavatosság a edenfashion.hu hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. A hibás teljesítés azt jelenti, hogy a vásárolt termék – a vásárlás pillanatában – nem felel meg az eladó által feltüntetett tulajdonságoknak. A Vásárló a teljesítés időpontjától számított két éven belül élhet szavatossági igényével. A vásárló bejelentést tehet a info@edenfashion.hu e-mail címen. Hibás teljesítés esetén Ön a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak  a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.  b) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.   A szavatosság a vásárlás pillanatában meglevő rejtett gyártási és anyaghibákra vonatkozik. A lábbeli kopása, elhasználódása, amortizálódása nem anyag illetve gyártási hiba. A szavatosság nem tartóssági vagy kihordási idő, hanem egy jog arra, hogy egy adott időtartamon belül a termék meghibásodása reklamálható legyen. A gyerekcipők/szandálok utcai használatra tervezettek és készültek.

Példák a NEM GARANCIÁLIS hibákra: 

– ápolás/tisztítás hiánya illetve nem megfelelő tisztítás (Vízbe vagy mosógépbe rakni szigorúan tilos és azonnali garanciavesztéssel jár)

  talp elkopása 

– tépőzár elkoszolódása, bolyhosodása

– járóránc a bőrön 

– bokasüllyedés miatt asszimetrikusan kopó cipő 

– beázás (kivéve a vízhatlanként feltüntetett termékek esetében (GORE-TEX, Waterproof vagy gumicsizma))  a D.D.Tex részben vízálló

– külső behatás, szándékos rongálás 

– nem rendeltetésszerű használat (sport tevékenység, motorozás, zokni nélkül viselés, stb.)

– benti (óvodai/otthoni) játék során: pl. két láb közé ülés, szőnyegen kúszás/mászás közben a lábbeli
folyamatosan horzsolódik, ekkor az orr rész sérülhet, talpél elkophat, belső talpbetét felszakadhat stb.
– kinti játék során: pl. motorozás/biciklizés/hintázás stb. közbeni sérülés, elkopás, talpfelválás stb.
-homok okozta károk  

-fizikai sérülésekből adódó bőrkopás, cérnafeslés, cérnaszakadás

Amennyiben a termék rendeltetésszerű használat során tönkrement, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben leírtak szerint legkésőbb 15 napon belül el kell rendeznünk a termék javítását vagy cseréjét. Csere esetén csak a meghibásodott termékkel azonos tulajdonságú termékre lehet cserélni (méret és jelleg azonosság!). Mi garantáltan azon leszünk, hogy napokon belül, minél kisebb kellemetlenséggel megoldódjon a sajnálatos probléma. Javítás esetén a szavatossági idő annyival hosszabbodik meg, amennyi ideig a vásárló a terméket a hiba miatt nem tudta használni. A termék jelentős részének kicserélése esetén (pl. egy cipő talpának cseréje esetén) a kicserélt részre a szavatossági idő újra kezdődik. Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági jegyen feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Amennyiben a vásárló igényét határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. A szavatosság gyári hibára vonatkozik, ezért javítás vagy csere csak rendeltetésszerű használat során, külső behatás nélkül keletkező hibák esetén érvényesíthetők. Garanciális javítás/csere szándékot, kérjük a hiba keletkezése után haladéktalanul jelezze! Ha a hiba azért nem javítható, mert túlhordta a cipőt, a garanciális javítást elutasíthatjuk. Nem rendeltetésszerű használat esetén, vitás esetekben akkreditált szakértő segítségét kérjük a kifogásolt termék bevizsgálására. A vizsgálatról készült szakvéleményt legkésőbb 15 napon belül eljuttatjuk a vásárlónak. A vizsgálat megállapításait magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintjük. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.Csere Garancia

Csere-Garancia

Az alábbiakban cseréről és elállásról szóló tájékoztatót olvashatsz.

Abban a szerencsétlen esetben, amennyiben a termék méretét, fazonját stb. nem sikerült eltalálni, lehetőséged van cserére, amennyiben a csere igényed az átvételt követő 14 napon belül jelzed felénk.

Kérjük küldj egy e-mailt a info@edenfashion.hu email címre, az üzenetbe írd bele a rendelésed számát, a termék cikkszámát és méretét amit cserélni szeretnél, és írd meg azt is, milyen termékre és mekkora méretre szeretnél cserélni.

Kérjük csomagold vissza a terméket a dobozába hordatlan állapotban a címkét a terméken hagyva, számlával együtt. Kérjük gondosan csomagold be a cipő dobozát is (pl. csomagoló papírral, fóliával vagy egy plusz külső dobozba rakva), hogy a cipő  doboza is épségben érkezzen vissza hozzánk. (ne kerüljön rá matrica vagy írás tollal). Küldd vissza nekünk a Balázs Ágnes e.v. Budapest 1138, jakab józsef utca 17/E , 3/303 címre. A csomagot célszerő MPL üzleti csomagként vagy ajánlott küldeményként feladni melynek költsége a Vevőt terheli! Nagyon fontos! Portósan vagy utánvéttel semmiképpen se postázd, az ilyen csomagokat sajnos nem tudjuk átvenni!

Ha van a kért termék, visszajelzünk, és előkészítjük neked. Ha visszaérkezett hozzánk a cipő, indítjuk is az általad választott új cipőcskét. A csere csomag szállítási díja 890 Ft Házhozszállítva, 850.- posta pontra kérve. Ez a költség a Vevőt terheli, melyet bankszámlára történő utalással teljesíthet!

Ha a termék valamilyen oknál fogva mégsem nyerte el a tetszésed, esetleg nem passzol a méret és cserélni sem szeretnél, véleményed szerint hibás vagy másik terméket kaptál, indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól a kézhezvételt követő 14 napon belül. 

INGYEN SZÁLLÍTÁSOS TERMÉKNÉL A POSTAKÖLTSÉGET A EDENFASHION FIZETI, DE A SZÁMLÁN KÜLÖN LESZ FELTÜNTETVE A POSTAKÖLTSÉG! ILYEN JELLEGŰ TERMÉK ESETÉN HA A VISSZAKÜLDÉSNÉL MARADSZ WEBSHOPUNK CSAK A CIPŐ ÁRÁT UTALJA VISSZA LEVONVA A TELJES VÉGÖSSZEGBŐL A POSTAKÖLTSÉGET!

Kérjük csomagold vissza a terméket a dobozába hordatlan állapotban a címkét a terméken hagyva, számlával együtt. Kérjük gondosan csomagold be a cipő dobozát is (pl. csomagoló papírral, fóliával vagy egy plusz külső dobozba rakva), hogy a cipő  doboza is épségben érkezzen vissza hozzánk. (ne kerüljön rá matrica vagy írás tollal). AMENNYIBEN A CIPŐ SÉRÜLT, LESZAKADT CÍMKÉVEL, ZSÍRPAPÍR NÉLKÜL, SÉRÜLT, ÖSSZERAGASZTOTT, ÖSSZEFIRLÁT DOBOZZAL, ESETLEG A CIPŐN VISELÉS NYOMA LÁTHATÓ A TERMÉKET VISSZAPOSTÁZZUK A VEVŐNEK FOTÓKKAL DOKUMENTÁLVA! Küldd vissza nekünk a Balázs Ágnes e.v. Budapest 1138, jakab józsef utca 17/E , 3/303 címre Balázs Ágnes egyéni vállalkozónak. A csomagot célszerű MPL üzleti csomagként vagy ajánlott küldeményként feladni. A visszaszállítás költségét neked kell fizetned.

Nagyon fontos! Portósan vagy utánvéttel semmiképpen se postázd, az ilyen csomagokat sajnos nem tudjuk átvenni! Visszaérkezést követően ellenőrizzük a csomag tartalmát, ha minden rendben, legkésőbb 14 napon belül visszafizetésre kerül a vásárláskor kifizetett ár.                 

Bármilyen kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal a info@edenfashion.hu e-mail címre küldött levéllel. Rendelésekkel kapcsolatban kérjük, hogy a gyors beazonosíthatóság érdekében tüntesd fel a rendelésed számát a levélben!

Lehetőségeink szerint legkésőbb 1 munkanapon belül válaszolunk.

További szép napot kívánunk:

Balázs Ágnes e.v.

EdenFashion


Kedves Látogatóink!

Jelenleg weboldalunk átalakulás miatt nem üzemel!

Kérjük látogasson vissza később!

Üdvözlettel:
EdenFashion

This will close in 20 seconds